Algemene voorwaarden

Beste klant,

Bij TecnoGlobe willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in TecnoGlobe stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u dit meldt.
De zetel van TECNOGLOBE is gevestigd in België, te 6230 Pont-à-Celles (VIE), chaussée de Nivelles 68/A.

De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt op de website van TecnoGlobe.

1. Definities

Les termes suivants utilisés dans les présentes conditions générales ont la signification suivante:

1.1 "Tecno Globe": de vennootschap naar België recht TECNOGLOBE BENELUX S.P.R.L., tevens handelend onder de handelsnaam TecnoGlobe, gevestigd te België, 6230 Pont-à-Celles (VIE), chaussée de Nivelles 68/A, ingeschreven in het handelsregister onder het KBO nummer 0838 706 936, en hebbende als BTW-nummer BE0 838 706 936 RPR Charleroi.

1.2 "Klant": iedere natuurlijke persoon die via de Website, zoals gedefinieerd in artikel 1.3 van deze algemene voorwaarden, een product besteld en koopt.

1.3 "Website": de door TecnoGlobe beheerde website waar produkten te koop worden aangeboden, nl. www.tecnoglobe.be

1.4 "Produkten": de produkten die TecnoGlobe via de Website aan Klanten te koop aanbiedt.

Voorwerp en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De hierna vermelde algemene voorwaarden zijn de verkoopsvoorwaarden en -modaliteiten die van toepassing zijn op de online verkoop via de website www.tecnoglobe.be. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsvoorwaarden en -modaliteiten tussen TecnoGlobe en de Klant te bepalen, en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen TecnoGlobe en de Klant worden gesloten, wanneer deze laatste zijn bestelling plaatst via de Website.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding op de Website of op iedere overeenkomst tussen TecnoGlobe en de Klant die via de Website tot stand komt. Ingeval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

2. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

De Klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

3. Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, en enige andere relevante kosten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt

De Klant is de prijs verschuldigd die TecnoGlobe in de bevestiging aan de Klant heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door TecnoGlobe worden gecorrigeerd.

4. Uitvoering van de overeenkomst: betaling

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

Kredietkaart (VISA, MasterCard)

BanContact / mister cash/ Maestro

Paypal

Rembours

Cash - Cheque

Bankoverschrijving

TecnoGlobe kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen,worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om TecnoGlobe met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. TecnoGlobe is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TecnoGlobe, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is TecnoGlobe bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Uitvoering van de overeenkomst: levering, leveringstijd en montage.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft TecnoGlobe ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst na 4 dagen te verzenden. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. TecnoGlobe streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.

Bij bestelling van artikelreferentie "Alarm goedgekeurde TG2005 / 2 montage inbegrepen", TecnoGlobe verbindt zich ertoe, in overeenstemming met de regels van de techniek, elk elektronisch antidiefstalapparaat te installeren dat het mogelijk maakt aan beide criteria van verzekeringsmaatschappijen te voldoen (motorbreaking, akoestisch en visueel alarm, hijsdetectie en automatisch activatie) evenals de ruimte vereisten die specifiek zijn voor het voertuig van de aanvrager.

6. Zorgvuldigheidsverplichting van de Klant

De Klant die via de Website een product aankoopt heeft een algemene zorgvuldigheidsplicht en dit zowel bij de aankoop, het in ontvangstnemen als bij het monteren van het product. De Klant zal er in het bijzonder over waken dat enkel producten worden besteld die volledig compatibel zijn voor de door de Klant beoogde gebruik van het product.

7. Waarborg

Wettelijke waarborg. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het burgerlijk wetboek is TecnoGlobe jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Elk gebrek aan overeenstemming moet door de Klant aan TecnoGlobe via de voorhanden electronische weg of per aangetekende brief gemeld wordenbinnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het heeft vastgesteld. Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek aan TecnoGlobe binnen de twee maanden na de vaststelling ervan verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen TecnoGlobe in te stellen.

De waarborg dekt niet:

Normale slijtage;

De vervanging van verbruiksgoederen;

Het abnormaal of niet conform gebruik van de producten. We nodigen u in dit verband uit om aandachtig de gebruiksaanwijzing geleverd met de producten te raadplegen;

De gebreken en hun gevolgen veroorzaakt door een gebruik niet conform aan dit waarvoor het product bestemd is,

De gebreken en hun gevolgen te wijten aan elke externe oorzaak,

De interventies en herstellingen door een derde uitgevoerd op het product.

Factoren die TecnoGlobe niet onder controle heeft en waarvoor zij bijgevolg geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen, zoals (zonder limitatief te zijn):

-wijzigingen die aangebracht werden aan het product;

-defecten ten gevolge van een niet-aangepast gebruik, een door de Klant verkeerde montage van het product, nalatigheid, vandalisme, beschadigingen, vervreemding, ...

-defecten ten gevolge van herstellingen die uitgevoerd zijn zonder voorafgaande goedkeuring van TecnoGlobe of de fabrikant.

Klant als enige verantwoordelijk voor installatie van apparatuur en periodieke verificatie. Door verificatie, betekent controle van het aandraaien van schroeven en in de loop van de tijd onderhoud van assemblages door lijmen, klittenband, elastiek blootgesteld aan slecht weer en andere degradatie van materialen als gevolg van bijvoorbeeld blootstelling aan ultraviolet zonlicht.

Na het verstrijken van de termijn van twee jaar van de wettelijke waarborg zoals voorzien in de eerste alinea van huidig Art.8.1 zijn de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak van toepassing en geniet de Klant van de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het verkochte product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan TecnoGlobe per aangetekende brief gemeld worden binnen een korte termijn van 10 kalenderdagen nadat de Klant het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

8. Herroepingsrecht

De Klant beschikt over een herroepingsrecht, dat kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na levering van het product. De Klant kan zich op het herroepingsrecht beroepen zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van redenen.

Bij ons heeft u 30 kalenderdagen na ontvangst van de levering de tijd om uw bestelling terug te sturen. Dit is op voorwaarde dat de artikelen in nieuwstaat verkeren, volledig zijn en in de originele verpakking. TecnoGlobe kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de goederen gebruikt werden of wanneer de producten door de klant beschadigd werden. Geretourneerde artikelen moeten terug als nieuw verkocht kunnen worden. De originele etiketten en labels mogen niet verwijderd worden. We raden u dus aan de originele etiketten en folies pas te verwijderen als u zeker bent dat het artikel niet moet omgeruild worden.

Het wettelijke herroepingsrecht: “Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste vijftien (15) kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.”

De Klant kan zich niet beroepen op zijn herroepingsrecht voor de volgende produkten:: CD-roms, geprogrammeerde afstandsbediening of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd.

Voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen worden enkel herroepingen aanvaard binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na levering van het product indien deze zich in ongebruikte staat bevinden.

Wanneer de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, moeten alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via de procedure zoals voorzien door TecnoGlobe.

Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, dan betaalt TecnoGlobe binnen dertig (30) dagen na de herroeping de door de Klant gestorte bedragen, zonder kosten, terug indien de goederen waarop de herroeping berust binnen de vijftien (15) dagen geretourneerd worden. TecnoGlobe zal voor de terugbetaling gebruik exclusief transportkosten maken van dezelfde betalingsmethoden als degene gebruikt door de Klant

TecnoGlobe is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10. Beperking aansprakelijkheid TecnoGlobe

Het is mogelijk dat TecnoGlobe op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TecnoGlobe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Het is aan de klant om zijn dealer te ondervragen en zijn beslissing om een ​​van onze apparatuur te installeren te verdedigen. TecnoGlobe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitsluiting van de garantie onder het voorwendsel van een elektrische aansluiting (bijvoorbeeld een alarmsysteem, verwarmde handgrepen ...)

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wijst TecnoGlobe elke aansprakelijkheid af met betrekking tot schadegevallen aan personen of goederen in het kader van deze overeenkomst, evenals met betrekking tot iedere schade ingevolge een gebrek in de door de fabrikant vervaardigde of verkochte produkten. De Klant zal verantwoordelijk zijn voor iedere schade voortvloeiend uit het gebruik van de produkten en zal TecnoGlobe vrijwaren voor iedere vordering die door derden zou worden ingesteld.

11. Overmacht

In geval van overmacht is TecnoGlobe niet gehouden haar verplichtingen jegens Klant na te komen. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, is TecnoGlobe gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TecnoGlobe onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

12. Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij TecnoGlobe, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningenen modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten

Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TecnoGlobe, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Verwerking van persoonsgegevens

TecnoGlobe zal in het kader van de bestellingsprocedure en het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst met de Klant persoonsgegevens van de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die van de Klant zullen worden verzameld zijn de volgende: Naam, Adres, Telefoonnummer, Email, Betalingsgegevens.

De Klant geeft zijn ondubbelzinnige toestemming om de persoonsgegevens, opgesomd in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden, te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De persoonsgegevens van de Klant zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen voor de volgende doelen worden verwerkt: uitvoeren bestellingen, Facturatie bestellingen, Betalingen bestellingen, Opvolgen bestellingen, Commerciele boodschappen in geval van uitdrukkelijke boodschappen.

De klant gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens zullen meegedeeld worden aan partners van TecnoGlobe met het doel om een order eplaatst bij TecnoGlobe correct te verwerken.

De Klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Het inzage- en correctierecht kan kosteloos worden uitgeoefend. Mits een email naar info@tecnoglobe.be en na correcte identificatie van de desbetreffende persoon.

TecnoGlobe neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Klant te waarborgen. De Klant erkent evenwel uitdrukkelijk dat het verzamelen van persoonsgegevens via de Website niet risicoloos is. De Klant aanvaardt dat de eventuele schade die de Klant zou kunnen lijden door het onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben gekregen nooit op TecnoGlobe kunnen worden verhaald.

13. Diverse bepalingen

TecnoGlobe kan op het volgend adres worden gecontacteerd

TECNOGLOBE BENELUX S.P.R.L.
chaussée de Nivelles 68/A
B-6230 Pont-à-Celles (VIE)
België
info@tecnoglobe.be
Fax : 071/85.19.78

De TecnoGlobe klantenservice is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur:

- België: 071/85.19.80

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze bepaling geacht worden te kunnen worden gescheiden van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De onwettigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid van deze ene bepaling zal niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

TecnoGlobe behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie van de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die op de Website ter beschikking staan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst gesloten tussen TecnoGlobe en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Charleroi, tenzij de wet dwingend de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.


- Created BY INFOBEMA -